การปรับปรุงพันธุ์อ้อย

Publish Year National Journal 1
2007 exจิราพร พุฒขาว, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับฤดูปลูกในจังหวัดนครราชสีมา", วารสารอ้อยและน้ำตาลไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, เมษายน 2007, หน้า 10-22
Publish Year National Conference 1
2007 exรติกร วรรณบวร, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกและการทดสอบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุดปี 2001 ในเขตภาคตะวันตก ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 - 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย