การผลิตชุดทดสอบ COLI-2-in-1 ในระดับขยายเพื่อประเมินการผลิตในเชิงพาณิชย์และการทดสอบตลาด