ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการและประสบการณ์ของผู้ใช้บริการที่มีต่อความพึงพอใจและความภัคดีต่อธุรกิจโรงแรม

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ทุนอุดหนุนวิจัย)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2566

  • inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

  • inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์