โครงการประเมินความยั่งยืนของน้ำ (WSA) จำนวน 6 พื้นที่ 7 โรงงาน บริษัท ซี.เอ.ไอ จำกัด