โครงการผลของ OxC ในการอนุบาลลูกกุ้งต่อการเติบโต และภูมิคุ้มกัน