การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อ Zn-Ion ต่อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม