การประยุกต์ดัชนีชีวภาพ-ฟอแรมมินิเฟอร่าและออสตราคอดในการประเมินผลกระทบมลพิษทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบน