กรรมการเพศหญิง ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และผลการดำเนินงาน