เครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาคประชาสังคม: กรณีศึกษามูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

  • คณะสังคมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ของบุคลากรสายวิชาการ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2566 (2565-2566)

  • inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

  • inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์