ความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษจากงานเขียน: การศึกษาคลังข้อมูลคำศัพท์ของผู้เรียน