ห้องสมุดเฉพาะกับแนวคิดบรรณารักษ์เชิงวิพากษ์: การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ