สิทธิมนุษยชนกับการทบทวนวิพากษ์: ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมวรรณกรรมและแหล่งสารสนเทศ