ภาพแทนสตรีในสังคมขงจื๊อนิยมผ่านภาพยนตร์โฆษณาเกาหลีใต้

Publish Year National Journal 1
2023 inนางสาวมินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์, อาจารย์, inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, รองศาสตราจารย์, "ภาพแทนสตรีในสังคมขงจื๊อนิยมจากโฆษณาเกาหลีใต้", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 126-140