การศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลิตตัวกลางชนิด Bio carrier ใช้กับกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์”

Publish Year International Journal 6
2024 exChaiwong, C., exKoottatep, T., exChirasuwannaphot, Y., exThanasrilungkul, C., exPanchai, P., exChanamarn, W., inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exKasahara, T., exWongkiew, S., exPolprasert, C., "Novel Multifunctional Sewage Sludge-based Adsorbents For Treatment Of Municipal Wastewater", Journal of Applied Science and Engineering (Taiwan), ปีที่ 27, ฉบับที่ 9, มกราคม 2024, หน้า 3127-3146
2024 exSupanut Thiebkhun, exSumeth Wongkiew, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Struvite From Domestic Wastewater Supplementation In Hydroponics For Sustainable Phosphorus And Nitrogen Recovery", Journal of Applied Science and Engineering, ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 3641-3653
2024 exSumeth Wongkiew, exSatja Aksorn, exSuchana Amnuaychaichana, exChongrak Polprasert, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exVorapot Kanokkantapong, exThammarat Koottatep, exK.C. Surendra , exSamir Kumar Khana, "Bioponic systems with biochar: Insights into nutrient recovery, heavy metal reduction, and microbial interactions in digestate-based bioponics", Waste Management , ปีที่ 178, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 267-279
2023 exSabine Jessica Ouedraogo , exYa Vinh , inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exVincenzo Naddeo, exChi Wang Li, "Dissolution of aluminum hydroxide to provide Al and to neutralize acidity for the removal and recovery of fluoride through cryolite crystallization", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 404, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023, หน้า (136987)
2023 exSumeth Wongkiew, exChongrak Polprasert, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThammarat Koottatep, exVorapot Kanokkantapong, exK.C. Surendra , exSamir Kumar Khanal, "Effects of vermicompost leachate on nitrogen, phosphorus, and microbiome in a food waste bioponic system", Journal of Environmental Management , ปีที่ 339, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023, หน้า 11786-11800
2023 exJarawee Kaewyai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSimon Guerrero Cruz, exSatoshi Okabe, "Influence of Biochar Derived from Sugarcane Bagasse at Different Carbonization Temperatures on Anammox Granular Formation", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2023
Publish Year International Conference 4
2023 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJunko Munakata Marr, exLinda Ann Figueroa, "Partial Nitritation and Anammox Processes by using MBBR from Laboratory-through Full-Scales", 16th Annual Western Colorado Water and Wastewater Conference, 11 - 12 ตุลาคม 2023, Grand Junction โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2023 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์, "Comparison of Characteristics of Treated Wastewater fromFull-Scale WWTPs as water reclamation and reuse, Case studies: Thailand and Tucson, Arizona", The 9th IWA-ASPIRE Conference & Exhibition 2023 (IWA-ASPIRE 2023), 22 - 26 ตุลาคม 2023, Kaohsiung ไต้หวัน
2022 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Slide-stream wastewater (anaerobic digester supernatants that consist of high nitrogen but low carbon concentrations) to remove nitrogen by using Deammonification process: case study full-scale WWTP", The 8th International Water Industry Conference 2022 (Overcoming Water Crisis from Climate Change), 23 - 25 พฤศจิกายน 2022, Daegu, Korea สาธารณรัฐเกาหลี
2022 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJunko Munakata Marr, exLinda Ann Figueroa, "Mainstream and Sidestream of Full Scale Partial Nitritation and Anammox Treatment Systems, Case Studies in Taiwan and USA", The 13th International Symposium on Southeast Asian Water Environment (SEAWE-13), 13 - 15 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย