ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนที่ปนเปื้อนน้ำมันโดยใช้เซลล์ตรึงที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส Stretomyces sp. สายพันธุ์ A3301