กิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแอคติโนแบคทีเรียที่แยกจากดินถ้ำ จังหวัดราชบุรี