การวิเคราะห์การประเมินเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย : ข้อเสนอแนะต่อการสร้างโครงสร้างความรู้ในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น