การใช้การเรียนรู้จากเครื่อง (Machine learning) ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับในการประเมินน้ำหนักปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังแม่น้ำ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)