การศึกษาลักษณะจีโนมและความรุนแรงของเชื้อ Streptococcus suis serotype 31 ที่แยกได้จากมนุษย์และสุกรในประเทศไทย(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)