การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ

Publish Year National Conference 3
2023 exมัณฑณา บุญมาฉาย, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำกิ่งแขนงในมะละกอพันธุ์แขกดำเกษตรที่ปลูกในกระถาง", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24, 30 มกราคม 2023, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2023 exวชิราภรณ์ สุขะกูล, exวิภาวดี ประกอบทรัพย์, inนายนพพร จรูญชนม์, อาจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการต่อกิ่งและการควบคุมความชื้นต่อความสำเร็จในการต่อกิ่งและการเจริญเติบโตของมะละกอในโรงเรือน", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24, 30 มกราคม 2023, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2023 exรณกร รักษ์สุภักดี, inนายนพพร จรูญชนม์, อาจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการปลิดดอกและผลอ่อนที่ไม่ใช่ชนิดอีลองกาตาต่อการออกดอกและคุณภาพผลของมะละกอพันธุ์แขกดําเกษตร", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 15 - 17 พฤศจิกายน 2023, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย