การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากและการโก่งเดาะของท่อลำเลียงของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยรวมผลกระทบจากน้ำหนักตัวเองและการแปรเปลี่ยนความดัน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)