การสังเคราะห์และพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง/โคบอลต์ซัลไฟด์ที่มีรูปทรงคล้ายเข็มขนาดนาโนบนโฟมนิกเกิลแบบลำดับชั้นสามมิติเพื่อกระตุ้นโมโนเพอร์ซัลเฟตสำหรับการย่อยสลายโรดามีนบี

Publish Year International Journal 3
2023 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and characterization of 3d transition metal-doped aluminum oxide powders with enhanced photodegradation performance under sunlight irradiation", Journal of the Australian Ceramic Society, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 29-42
2023 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of non-magnetic ions doping on structural, morphological, optical, and magnetic properties of nanocrystalline zinc oxide powders", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 663, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023, หน้า 415010-1-415010-13
2023 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exProf. Kun-Yi Andrew Lin, "Fabrication and characterization of copper/cobalt sulfides catalyst on nickel substrate with enhanced monopersulfate-activated degradation of industrial dyes", Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management, ปีที่ 20, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 100882-1-100882-17