การศึกษาฤทธิ์ของสารสังเคราะห์อนุพันธ์ไดเบนโซออกซิพินต่อการต้าน การเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขในหลอดทดลอง