การศึกษาการใช้มวลรวมรีไซเคิลจากอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นมวลรวมหยาบสำหรับผลิตคอนกรีตไหลได้