ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 51-83