การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับการป้องกันโรคบิดต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ