ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อภาวะสุขสบายด้านกายและจิตใจของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร