การศึกษาการสังเคราะห์คูมาลิน ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา UiO-66 ทางห้องปฏิบัติการและทางทฤษฏี (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565)