การส่งด้วยคลื่นมิลลิเมตรในช่องสัญญาณไมโมโนม่าที่มีข้อมูลสถานะช่องสัญญาณจำกัด