โครงการวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์