การศึกษาความหนืดและวิธีการเทคอนกรีตต่อกำลังรับแรงดัดที่ใช้ในการออกแบบกำลังรับแรงของพื้นคอนกรีตไหลได้เสริมเส้นใยโพลีโพรพิลีน

Publish Year National Journal 2
2023 exดร.พรเพ็ญ ลิมปนิลชาติ, inดร.พอจันทร์ ตุฏฐิพงษ์สวัสดิ์, อาจารย์, exธีริศรา อินทร์ชู, exเมธัส ริมสมุทรไชย, exสหฤทัย กิจจานุรักษ์, inนายพลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์, inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของปริมาณเส้นใย ค่าการไหลแผ่และตำแหน่งเทคอนกรีตต่อกำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตไหลได้เสริมเส้นใยโพรลีโพรพีลีน", วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023, หน้า 135-143
2023 exทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์, inนางสาวบุราฉัตร กิตติกรจรัส, อาจารย์, exสหฤทัย กิจจานุรักษ์, exธีริศรา อินทร์ชู, inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของกำลังรับแรงอัดและตำแหน่งการเทต่อกำลังรับแรงดัดของมอร์ตาร์อัดแน่นด้วยตัวเองเสริมเส้นใยพอลิโพรไพลีน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 267-282