การทดสอบประสิทธิภาพการแข่งขันของยุงลายบ้านและยุงลายสวนของตัวผู้ที่ฉายรังสีต่อยุงตัวเมียในพื้นที่และความเป็นไปได้ในการใช้วิธีการฉายรังสีในการควบคุมยุงที่ต้านทานสารเคมี