การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของสหกรณ์การเกษตรโดยใช้ Meta-Frontier Analysis

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของสหกรณ์กองทุุนสวนยาง โดยใช้้ Meta-Frontier Analysis", วารสารบริหารธุรกิจ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 176, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 24-43