โครงการการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมวัสดุชีวภาพบำบัด (THAiBioGels) ร่วมกับเครื่องมือแพทย์สำหรับการเหนี่ยวนำการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกทดแทนจากระดับห้องปฏิบัติการและสิ่งมีชีวิต (กระต่าย) สู่การต่อยอดทางคลินิก

Publish Year International Journal 3
2023 exEkapakul, N., exLerdwiriyanupap, T., exSiritanon, T., inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Double network structure via ionic bond and covalent bond of carboxymethyl chitosan and poly(ethylene glycol): Factors affecting hydrogel formation", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 318, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023
2023 exนางสาวศิริภัสสร หมายมั่นสมสุข, exนางสาวนิติพร ทองหน้าศาล, exนางสาวปรียาภรณ์ หาญกล้า, exชญาดา เทียนไชย, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The synthesis of Tween80/calcium phosphate nanocomposite bioactive gelatine-based gels as a proof of concept for tooth sensitivity home-treatment", Dental Materials Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2023, หน้า 568-574
2023 exนางสาวนิติพร ทองหน้าศาล, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of Aligned Alanine Functionalized Hydroxyapatite Nanorods Embedded in Electrospun Gelatin Scaffolds as a Coating Material for Titanium Bone Implant Application", Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, ปีที่ 62, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023, หน้า 9-14