โครงการการศึกษาบทบาทของแมทริกซ์นอกเซลล์ต่อการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากเซลล์ต้นกำเนิดเหนี่ยวนำ