ความสำเร็จของฟิวเจอร์สที่อ้างอิงตราสารทุนในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Determinants of the successful single stock futures market in Thailand", Investment Management and Financial Innovations, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 274-284
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Determinants of SET50 Index Futures Trading Volume", 40th EBES CONFERENCE, 6 - 8 กรกฎาคม 2022, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี