ต้นแบบใหม่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรดับบลี้ ซาเลี่ยน สำหรับทำงานที่ความเร็วต่ำ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564)