อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณพื้นที่คอคอดกระเพื่อการประยุกต์ใช้ในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564)

Publish Year International Journal 5
2023 exQuah, E.S.H., exGrismer, L.L., exSyafiq, M.F., inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, อาจารย์, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exAhmad, A.B., exAnuar, M.S.S., "Comments on the taxonomic status of Cyrtodactylus zebraicus Taylor, 1962 (Squamata: Gekkonidae) from Northern Peninsular Malaysia", Zootaxa, ปีที่ 5318, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2023, หน้า 489-503
2022 exL. Lee Grismer, inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, อาจารย์, exดร.ศิริพร ยอดทอง, exBryan L. Stuart, exMinh Duc Le, exDzung Trung Le, exYODCHAIY CHUAYNKERN, exPerry L. Wood, Jr., inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "The taxonomy and phylogeny of the Cyrtodactylus brevipalmatus group (Squamata: Gekkonidae) with emphasis on C. interdigitalis and C. ngati", Vertebrate Zoology, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 72, พฤษภาคม 2022, หน้า 245-269
2022 exChan, K.O., exSind, L.I., exThong, L.I., exAnanthanarayanan, S., exRasu, S., inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, อาจารย์, exAnuar, S., exMulcahy, D., exGrismer, J.L., exGrismer, L.L., "Phylogeography of mangrove pit vipers (Viperidae, Trimeresurus erythrurus-purpureomaculatus complex)", Zoologica Scripta, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exAmpai, N., inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, อาจารย์, exYodthong, S., exTermprayoon, K., exStuart, B.L., exWood, P.L., Jr., inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Hidden diversity of rock geckos within the Cnemaspis siamensis species group (Gekkonidae, Squamata): genetic and morphological data from southern Thailand reveal two new insular species and verify the phylogenetic affinities of C. chanardi and C. kamolnorranathi", ZooKeys, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 1125, ตุลาคม 2022, หน้า 115-158
2022 exL. Lee Grismer, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exดร.ศิริพร ยอดทอง, exดร.นที อำไพ, exดร.กอขวัญ เติมประยูร, exอัครชัย อักษรเนียม, inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, อาจารย์, "Integrative taxonomy delimits and diagnoses cryptic arboreal species of the Cyrtodactylus brevipalmatus group (Squamata, Gekkonidae) with descriptions of four new species from Thailand", ZooKeys, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 1129, พฤศจิกายน 2022, หน้า 109-162