การพัฒนาทางการเงินและความยากจน: กรณีศึกษาในประเทศไทย