การปรับตัวของเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน