โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเล เพื่อพัฒนาไปสู่การดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการปลาช่อนทะเลต้นแบบ (Sugi Model)