การสร้างขีดความสามารถเพื่อมาตรการตวามมั่นคงและยืดหยุ่นต่อดำรงชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหลายสาเหตุในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง