การศึกษาผลของเทคนิคการไถพูนโคนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ