การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นด้ายปั่นมือไหมอีรี่เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ