การจัดการแปรรูปและห่วงโซ่อุปทานรังไหมอีรี่เพืื่อยกระดับมาตรฐาน SMEs สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและอาหาร

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • ชุดโครงการ

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

  • inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี