การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจปัสสาวะแบบรวดเร็วเพื่อตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน