การแยกและตรวจหาเซลลูโลไลติกแอคติโนแบคทีเรียจากมูลสัตว์