โครงการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (Slope Stability) และออกแบบป้องกันการเคลื่อนตัวของลาดดิน (Slope Failure) จากการขุดบ่อทรายบริเวณแนวท่อก๊าซฯ RC0460