โครงการระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจรโดย Machine Learning ด้วยข้อมูลจาก sensor ในยานพาหนะผ่านโครงข่าย IoT