บทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน: กรณีศึกษาผ่านการสำรวจการใช้สมาร์ตโฟนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

  • ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2564-2565)

  • inดร.ธนภัส สนธิรักษ์, อาจารย์

  • inดร.ธนภัส สนธิรักษ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์